Skip to content

Follow-up on the Paposhvili judgment

18.01.2018  07:50
Follow-up on the ruling by the Grand Chamber of the European Court of Human Right in Paposhvili v. Belgium on 13 December 2016. Removal of a seriously ill alien may raise an issue under Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Danish authorities are making an adjustment to practice in certain cases regarding humanitarian residence permit. Further details regarding the adjustment of the practice and the practical implementation thereof will be made available in a memorandum published at www.nyidanmark.dk shortly.

On 13 December 2016, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights gave its ruling in the case Paposhvili v. Belgium on the interpretation of Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) in a case concerning the removal of a seriously ill alien.

Firstly, in this ruling, the European Court of Human Rights for the first time gave an account of the “very exceptional cases” where removal of a seriously ill alien, although not at imminent risk of dying, raises an issue under Article 3 of the ECHR. The Court states that such cases concern seriously ill aliens for whom it is assumed that the alien, without treatment in their country of origin, would face a serious, rapid, and irreversible decline in his or her state of health, which will result in their intense suffering or in a significant reduction of their life expectancy.

Secondly, the ruling implies that member states, including Denmark, have an extended obligation of inquiry in such cases.

Accordingly, Denmark, when faced with such cases must establish - as was done hitherto in previous procedures - whether the necessary treatment is available in the country of origin (availability).

In cases where, on the basis of the alien’s own situation, there are serious reasons to believe that there is no actual access to treatment in his or her country of origin (accessibility), Denmark will now have to examine this question more closely. The examination of the actual accessibility shall take into account the costs of the medication and treatment concerned the existence of a social and family network, and the distance to travel in order to have access to the required care. The threshold for considering that a person does not have actual access to treatment remains high.

Consequently, there is a need to adjust domestic procedures to ensure that the ministry, to a greater extent than today, examines the question of actual accessibility closer before making a decision on residence permits on grounds of health.

Further details regarding the adjustment of the ministry’s practice and the practical implementation thereof will be made available in a memorandum published at www.nyidanmark.dk shortly.

Against this background, the Ministry of Immigration and Integration has decided to evaluate the consequences of the adjusted practice over a period of 4 weeks in a number of specific cases regarding residence permit on the grounds of health. The ministry will contact the concerned aliens currently staying in Denmark for whom the adjusted practice may be relevant. In such cases, the ministry will postpone time limits for voluntary departure with four weeks. Aliens who believe that their case is among those affected by the ruling may contact the Ministry of Immigration and Integration at uim@uim.dk

 

Opfølgning på Paposhvili-dommen

Opfølgning på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen om Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016. De danske myndigheder justerer praksis i visse sager om humanitær opholdstilladelse. Det nærmere indhold af denne justering af praksis og den praktiske udmøntning heraf vil blive fastlagt i et notat, der offentliggøres på de danske udlændingemyndigheders hjemmeside www.nyidanmark.dk snarest.

Udvisning eller udsendelse af en alvorligt syg udlænding kan rejse spørgsmål i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 13. december 2016 dom i sagen Paposhvili mod Belgien vedrørende fortolkning af artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i en sag om udsendelse af en alvorligt syg udlænding.

I dommen redegør Domstolen for første gang for ”de helt særlige tilfælde”, hvor udsendelse af en alvorligt syg udlænding, selvom døden ikke er nært forestående, vil rejse spørgsmål i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3. Det drejer sig om de grupper af alvorligt syge udlændinge, for hvem det må antages, at udlændingen uden behandling i hjemlandet er i reel risiko for at blive udsat for en alvorlig, hurtig og uoprettelig forværring i vedkommendes helbredstilstand, der vil resultere i intens lidelse eller i en væsentlig reduktion i forventet restlevetid.

Dommen medfører for det andet, at medlemsstaterne – og dermed Danmark – har en udvidet undersøgelsespligt i sådanne sager.

Dette betyder, at Danmark i sådanne sager som hidtil skal undersøge, om den nødvendige behandling findes i hjemlandet (tilgængelighed).

Herudover vil Danmark i sager, hvor der på baggrund af udlændingens egne forhold er væsentlig grund til at tro, at der ikke er faktisk adgang til en behandling i hjemlandet, nu skulle undersøge dette spørgsmål nærmere. Ved vurdering af spørgsmålet om faktisk adgang skal der ses på spørgsmålet om omkostninger, socialt og familiært netværk og afstand. Der vil fortsat gælde en høj tærskel for, hvornår en person ikke kan anses for at have faktisk adgang til behandling.

Der er derfor behov for at justere den hidtidige praksis, således at ministeriet i højere grad end i dag i sager, hvor en udlænding lider af en sådan alvorlig sygdom, jf. ovenfor, og hvor der er væsentlig grund til at tro, at der ikke er faktisk adgang til en behandling i hjemlandet, undersøger dette spørgsmål nærmere, inden der træffes afgørelse om humanitær opholdstilladelse.

Det nærmere indhold af denne justering af ministeriets praksis og den praktiske udmøntning heraf vil blive fastlagt i et notat, der offentliggøres på www.nyidanmark.dk snarest.
På denne baggrund har Udlændinge- og Integrationsministeriet besluttet i de kommende 4 uger at vurdere betydningen af den justerede praksis for en gruppe konkrete sager om humanitært ophold.

Herværende udlændinge med verserende eller allerede afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse, hvor der er fastsat en udrejsefrist, og hvor den justerede praksis muligvis vil kunne have relevans, vil blive meddelt udsættelse af udrejsefristen i foreløbig fire uger. Ministeriet vil orientere de pågældende udlændinge skriftligt. Udlændinge, der mener ved en fejl ikke at være blevet kontaktet, vil naturligvis også selv kunne rette henvendelse herom til Udlændinge- og Integrationsministeriet på e-mail uim@uim.dk.Latest news

    See All